พิมพ์


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

7 - 12    ตุลาคม          2560 สอบวิชาศาสนา
  13       ตุลาคม          2560 โรงเรียนปิด
14 - 17  ตุลาคม          2560 สอบวิชาสามัญ
19 - 27  ตุลาคม          2560 ปิดเทอม
  28       ตุลาคม          2560 โรงเรียนเปิด
  30       ตุลาคม          2560 ครูสามัญส่งเกรด
   4       พฤศจิกายน     2560 ประกาศผลสอบ
6 - 7     พฤศจิกายน     2560 สอบแก้ครั้งที่ 1 (เก็บหลักฐานให้เรียบร้อย)
8 - 9     พฤศจิกายน     2560 สอบแก้ครั้งที่ 2 (เก็บหลักฐานให้เรียบร้อย)
   21     พฤศจิกายน     2560 ครูสามัญรับ ปผ.อิเล็กทรอนิกส์

                                                               กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง


ม.1

วันเดือนปี

เวลา

รายวิชา

รหัสวิชา

ชั้น

14 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

 

09.40 – 10.30

สังคมศึกษา

 

 

การทดลองทางวิทย์

ส21101

 

 

ว21201

 

ม.1/1

ม.1/2 ,1/5,1/6

ม.1/3 ,1/4

ม.1/1

ม.1/2 – 1/6

15 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 10.40

 

10.50 – 11.30

คณิตศาสตร์(เสริม)

 

ภาษาอังกฤษ

 

เทเบิลเทนนิส

ค21201

 

อ21101

 

พ21102

ม.1/1

ม.1/2 – 1/6

ม.1/1

ม.1/2 – 1/6

ม.1/1

ม.1/2 – 1/6

16 ตุลาคม 2560

08.30 – 10.00

 

10.10 – 11.00

 

11.10 – 11.50

คณิตศาสตร์

 

สุขศึกษา

 

ศิลปะ

ค21101

 

พ21101

 

ศ21101

ม.1/1

ม.1/2 – 1/6

ม.1/1

ม.1/2 – 1/6

ม.1/1 – 1/6

17 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 10.20

10.30 – 11.30

ภาษาไทย

 

เทคโนโลยีฯ

อังกฤษชีวิตประจำวัน

ท21101

 

ง21101

อ21201

 

ม.1/1

ม.1/2 – 1/6

ม.1/1 – 1/6

ม.1/1

ม.1/2 – 1/6

18 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.-30

 

09.40 – 10.40

วิทยาศาสตร์

 

ประวัติศาสตร์

ว21101

 

ส21102

ม.1/1

ม.1/2 – 1/6

ม.1/1

ม.1/2 – 1/6

 

 

วิชาการสามัญ 60


ม.2

วันเดือนปี

เวลา

รายวิชา

รหัสวิชา

ชั้น

14 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 10.30

สังคมศึกษา

 

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ส22101

 

ว22201

 

ม.2/1

ม.2/2 – 2/5

ม.2/1

ม.2/2 – 2/5

15 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 10.40

 

 

10.50 – 11.30

คณิตศาสตร์(เสริม)

 

ภาษาอังกฤษ

 

 

กรีฑา

ค22201

 

อ22101

 

 

พ22102

ม.2/1

ม.2/2 – 2/5

ม.2/1

ม.2/2

ม.2/3 – 2/5

ม.2/1

ม.2/2 – 2/5

16 ตุลาคม 2560

08.30 – 10.00

 

 

10.10 – 11.00

 

11.10 – 11.50

คณิตศาสตร์

 

 

สุขศึกษา

 

ศิลปะ

ค22101

 

 

พ22101

 

ศ22101

ม.2/1

ม.2/2

ม.2/3 – 2/5

ม.2/1

ม.2/2 – 2/5

ม.2/1

ม.2/2 – 2/5

17 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 10.20

 

10.30 – 11.30

ภาษาไทย

 

การงานอาชีพฯ

 

อังกฤษชีวิตประจำวัน

ท22101

 

ง22101

 

อ22201

 

ม.2/1

ม.2/2 – 2/5

ม.2/1

ม.2/2 – 2/5

ม.2/1

ม.2/2 – 2/5

18 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.-30

 

09.40 – 10.40

วิทยาศาสตร์

 

ประวัติศาสตร์

ว22101

 

ส22102

ม.2/1

ม.2/2 – 2/5

ม.2/1

ม.2/2 – 2/3

ม.2/4 – 2/5

 

 

วิชาการสามัญ 60


ม.3

วันเดือนปี

เวลา

รายวิชา

รหัสวิชา

ชั้น

14 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 10.30

สังคมศึกษา

 

โครงงานวิทยาศาสตร์(ส)

ส23101

 

ว23201

ม.3/1

ม.3/2 – 3/6

ม.3/1

ม.3/2 – 3/6

15 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

 

09.40 – 10.40

 

 

10.50 – 11.30

คณิตศาสตร์(เสริม)

 

 

ภาษาอังกฤษ

 

 

เปตอง

ค23201

 

 

อ23101

 

 

พ23102

ม.3/1

ม.3/2

ม.3/3 – 3/6

ม.3/1

ม.3/2

ม.3/3 – 3/6

ม.3/1

ม.3/2 – 3/6

16 ตุลาคม 2560

08.30 – 10.00

 

10.10 – 11.00

 

11.10 – 11.50

 

คณิตศาสตร์

 

สุขศึกษา

 

ศิลปะ

ค23101

 

พ23101

 

ศ23101

ม.3/1

ม.3/2 – 3/6

ม.3/1

ม.3/2 – 3/6

ม.3/1

ม.3/2 – 3/6

17 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 10.20

10.30 – 11.30

ภาษาไทย

 

การงานอาชีพฯ

อังกฤษชีวิตประจำวัน

ท23101

 

ง23101

อ23201

 

ม.3/1

ม.3/2 – 3/6

ม.3/1 – 3/6

ม.3/1

ม.3/2 – 3/6

18 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.-30

 

09.40 – 10.40

วิทยาศาสตร์

 

ประวัติศาสตร์

ว23101

 

ส23102

ม.3/1

ม.3/2 – 3/6

ม.3/1

ม.3/2 – 3/6วิชาการสามัญ 60

ม.4

สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วันเดือนปี

เวลา

รายวิชา

รหัสวิชา

ชั้น

14 ตุลาคม 2560

08.30 – 10.00

 

10.10 – 11.40

คณิตศาสตร์

 

ชีววิทยา

 

ค31101

 

ว30241

 

ม.4/1

ม.4/2 – 4/5(4/6)

ม.4/1

ม.4/2 – 4/5

15 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 11.10

 

11.20 – 12.00

ภาษาไทย

 

คณิตศาสตร์(ส)

 

ศิลปะ

 

ท31101

 

ค31201

 

ศ31101

 

ม.4/1

ม.4/2 – 4/5

ม.4/1

ม.4/2 – 4/5

ม.4/1

ม.4/2 – 4/5(4/6)

16 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

 

09.40 – 11.10

 

11.20 – 12.20

อังกฤษ อ่าน

 

 

ฟิสิกส์

 

ดาราศาสตร์

อ30202

 

 

ว30201

 

ว31103

ม.4/1

ม.4/2, (4/6)

ม.4/3-4/5

ม.4/1

ม.4/2 – 4/5

ม.4/1

ม.4/2 – 4/5

17 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 11.10

 

11.20 – 12.00

ภาษาอังกฤษ

 

เคมี

 

แบคบินตัน

อ31101

 

ว30221

 

พ31201

 

ม.4/1

ม.4/2 – 4/5(4/6)

ม.4/1

ม.4/2 – 4/5

ม.4/1

ม.4/2 – 4/5(4/6)

18 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 10.30

 

10.40 – 11.20

สังคมศึกษา

 

สุขศึกษา

 

เทคโนโลยีฯ

ส31101

 

พ31101

 

ง31101

ม.4/1

ม.4/2 – 4/5(4/6)

ม.4/1

ม.4/2 – 4/5(4/6)

ม.4/1 – 4/5(4/6)

 

สายศิลป์

วันเดือนปี

เวลา

รายวิชา

รหัสวิชา

อ.ผู้สอน

14 ตุลาคม 2560

08.30 – 10.00

10.10 – 11.00

11.10 – 12.10

คณิตศาสตร์

กฎหมายฯ

อังกฤษ ฟัง-พูด

ค31101

ส30225

อ30201

อ.สำราญ  พฤกษารัตน์

อ.ตอลฮา  โมงสะอะ

อ.

15 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

09.40 – 10.30

11.20 – 12.00

ภาษาไทย

ภาษาจีน

ศิลปะ

ท31101

จ30201

ศ31101

อ.ซารีปะ     แมสา

อ.พิเศษ

อ.รุสลี   มอแซ

16 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

09.40 – 10.30

10.40 – 11.20

อังกฤษ อ่าน-เขียน

การเขียน

อาหารไทย

อ30202

ท31201

ง30201

อ.มูรณี     สะอิ

อ.อาซียะห์  บือราเฮง

อ.โนรี  ราโอ๊ะ

17 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

09.40 – 10.40

11.20 – 12.00

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

แบคบินตัน

อ31101

ว31101

พ30201

อ.ชารีฟา  สุไลมาน

อ.มูหาหมัดรุสดี  โว๊ะ

อ.อิบรอฮิม  มะลี

18 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

09.40 – 10.30

10.40 – 11.20

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

เทคโนโลยีฯ

ส31101

พ31101

ง31101

อ.วีระ   กามีฮา

อ.มัสสนา  ยะรัง

อ.ไลลา  มะแอ

 

 

วิชาการสามัญ 60ม.5

สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วันเดือนปี

เวลา

รายวิชา

รหัสวิชา

ชั้น

14 ตุลาคม 2560

08.30 – 10.00

 

10.10 – 11.40

 

11.50 – 12.50

คณิตศาสตร์

 

ชีววิทยา

 

อังกฤษ ฟัง-พูด

 

ค32101

 

ว30243

 

อ30201

 

ม.5/1

ม.5/2 – 5/5(5/6)

ม.5/1

ม.5/2 – 5/5

ม.5/1,5/4,5/5

ม.5/2,5/3

15 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

 

09.40 – 11.10

 

11.20 – 12.00

ภาษาไทย

 

 

คณิตศาสตร์(ส)

 

ศิลปะ

 

ท32101

 

 

ค32201

 

ศ32101

 

ม.5/1

ม.5/2

ม.5/3– 5/5(5/6)ม.5/1

ม.5/2 – 5/5

ม.5/1

ม.5/2 – 5/3,5/5

ม.5/4(5/6)

16 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 11.10

 

11.20 – 12.20

ประวัติศาสตร์

 

ฟิสิกส์

 

ดาราศาสตร์

ส32102

 

ว30203

 

ว30261

ม.5/1

ม.5/2 – 5/5(5/6)ม.5/1

ม.5/2 – 5/5

ม.5/1

ม.5/2 – 5/5

17 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 11.10

 

11.20 – 12.00

ภาษาอังกฤษ

 

เคมี

 

บาสเกตบอล

 

อ32101

 

ว30223

 

พ32201

 

ม.5/1

ม.5/2 – 5/5(5/6)

ม.5/1

ม.5/2 – 5/5

ม.5/1

ม.5/2 – 5/5(5/6)

18 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 10.30

 

10.40 – 11.20

สังคมศึกษา

 

สุขศึกษา

 

ทักษะเพื่อการดำรงฯ

 

ส32101

 

พ32101

 

ง32101

ม.5/1

ม.5/2 – 5/5(5/6)

ม.5/1

ม.5/2 – 5/5(5/6)

ม.5/1

ม.5/2 – 5/5(5/6)

 

สายศิลป์

วันเดือนปี

เวลา

รายวิชา

รหัสวิชา

อ.ผู้สอน

14 ตุลาคม 2560

08.30 – 10.00

10.10 – 11.00

11.10 – 12.10

คณิตศาสตร์

โลกศึกษา

อังกฤษ อ่าน-เขียน

ค32101

ส30227

อ30206

อ.เอมมีรา   ฮาบิ

อ.วีระ   กามีฮา

นศ.อาตีเกาะ 

15 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

09.40 – 10.30

11.20 – 12.00

ภาษาไทย

ภาษาจีน

ศิลปะ

ท32101

จ30203

ศ32101

อ.ซารีปะห์ แมสา

อ.พิเศษ

อ.รุสลี  มอแซ

16 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

09.40 – 10.30

11.20 – 12.20

ประวัติศาสตร์

ภาษากับวัฒนธรรม

โลก ดาราศาสตร์

ส32102

ท32201

ว32201

อ.มาลิก       แว

อ.อาซียะห์  บือราเฮง

อ.รัชดาภรณ์ ฮานาฟี

17 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

09.40 – 10.40

11.20 – 12.00

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

บาสเกตบอล

อ32101

ว32101

พ32201

อ.บุศรา      บุญพิศ

อ.ฟารีด๊ะ  ดอเล๊าะ

อ.อิบราฮิม  มะลี

18 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

09.40 – 10.30

10.40 – 11.20

11.30 – 12.30

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ทักษะเพื่อการดำรงฯ

อังกฤษ ฟัง-พูด

ส32101

พ32101

ง32101

อ30205

อ.ตอลฮา  โมงสะอะ

อ.มัสสนา  ยะรัง

อ.ซูรอยดา  สิเดะอรุณรัศมิ์  อิสเฮาะ

 

 

วิชาการสามัญ 60ม.6

สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วันเดือนปี

เวลา

รายวิชา

รหัสวิชา

ชั้น

14 ตุลาคม 2560

08.30 – 10.00

 

10.10 – 11.10

 

ชีววิทยา

 

การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

ว30245

 

อ30209

 

ม.6/1

ม.6/2 – 6/5

ม.6/1

ม.6/2 – 6/5

15 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 11.10

 

11.20 – 12.00

ภาษาไทย

 

คณิตศาสตร์(ส)

 

ศิลปะ

ท33101

 

ค33201

 

ศ33101

ม.6/1

ม.6/2 – 6/5(6/6)

ม.6/1

ม.6/2 – 6/5

ม.6/1– 6/5(6/6)

16 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 11.10

 

สังคมศึกษา

 

ฟิสิกส์

ส33101

 

ว30205

 

ม.6/1

ม.6/2 – 6/5(6/6)

ม.6/1

ม.6/2 – 6/5

17 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

09.40 – 11.10

 

11.20 – 12.00

ภาษาอังกฤษ

เคมี

 

การละเล่น

อ33101

ว30225

 

พ33201

ม.6/1 – 6/5(6/6)

ม.6/1

ม.6/2 – 6/5(6/6)

ม.6/1 – 6/5(6/6)

18 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

 

09.40 – 10.30

 

10.40 – 11.20

ประวัติศาสตร์

 

สุขศึกษา

 

ภาษาซี

ส33102

 

พ33101

 

ง30205

ม.6/1

ม.6/2 – 6/5(6/6)

ม.6/1

ม.6/2 – 6/5(6/6)

ม.6/1

ม.6/2 – 6/5สายศิลป์

วันเดือนปี

เวลา

รายวิชา

รหัสวิชา

อ.ผู้สอน

14 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.20

09.30 – 10.10

11.20 – 12.20

เหตุการณ์ปัจจุบัน

งานห้องสมุด 1

การอ่านภาษาอังกฤษ

ส30229

ง30208

อ30209

นศ.รอกาเยาะห์

อ.รอสเมาะ   เซะมิง

อ.อรุณรัศมิ์  อิสเฮาะ

15 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

09.40 – 10.40

11.20 – 12.00

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษรอบรู้ศิลปะ

ท33101

อ30210

ศ33101

อ.อาซียะห์  บือราเฮง

อ.ชารีฟา  สุไลมาน

อ.มะลาวี    เด็งละเม็ง

16 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

09.40 – 10.30

10.40 – 11.20

สังคมศึกษา

พัฒนภาษา

การงาอาชีพฯ

ส33101

ท33201

ง30203

อ.ปาตีเมาะ  มาดโอสถ

อ.อ.สาลิณี  ราตรีพฤษ

อ.โนรี

17 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

09.40 – 10.40

11.20 – 12.00

ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์

การละเล่น

อ33101

ว33201

พ33201

อ.อัสมะอ์   เจ๊ะแม

อ.นูรีซา หะละ

อ.อิบรอฮิม  มะลี

18 ตุลาคม 2560

08.30 – 09.30

09.40 – 10.30

10.40 – 11.20

ประวัติศาสตร์

สุขศึกษา

การผลิตหนังสือ

ส33102

พ33101

ง30206

อ.ตอลฮา  โมงสะอะ

อ.มัสสนา    ยะรัง

อ.นินัสรี  จาราแว

 

 

วิชาการสามัญ 60
#ตารางสอบปลายภาค1/2560 กำลังรออัปเดต
กฏกติการะเบียบในการสอบ

1.ตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่สอบให้ถูกต้องและต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา สถานที่สอบที่โรงเรียนกำหนดไว้
2.ก่อนเข้าห้องสอบให้ตรวจดูแถว และที่นั่งสอบตามเลขที่นั่งสอบตามที่ติดประกาศไว้
3.นักเรียนที่ไม่แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน จะไม่มีสิทธิสอบ 
4.นักเรียนที่ไม่มีบัตรนักเรียน(RFID)มาแสดงตนในห้องสอบ จะไม่มีสิทธิสอบ
5.นักเรียนมาสายเกิน 15 นาที ในรายวิชานั้น ๆ จะไม่มีสิทธิสอบ
6.ให้ นักเรียนนั่งทำข้อสอบจนหมดเวลาสอบของรายวิชานั้นๆ
7.ห้าม นักเรียนยืมอุปกรณ์ในการสอบเด็ดขาด หากมีการยืมทางกรรมการกลางจะถือว่าทุจริตในการสอบ
8.ห้าม นำเครื่องคิดเลข กระดาษ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและอื่นๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากรายวิชานั้นๆ หากมีการนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตทางกรรมการกลางจะถือว่าทุจริตในการสอบ
9.นักเรียนมีเวลาหยุดพัก 10 นาที ระหว่างสอบเสร็จแต่ละวิชา

 

เวลาละหมาดวันนี้

ดุอาร์ประจำวัน

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لآإِلهَ إِلاَّ هُوَ - ดุอาร์ขณะถอดเสื้อผ้าออก - - اَلّلهُمَّ أَسْأَ لُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخيْرِ مَاهُوَ لَهُ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا هُوَلَهُ - ดุอาร์ขณะสวมใส่เสื้อผ้า - - غُفْرَا نَكَ اْلحَمْد لِلّهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّى اْلأذى وَعَافَانِيْ - ดุอาร์ออกจากห้องน้ำ - - - اَلّلهُمَّ إنّىْ أعُودُ ِبكَ مِنَ الْخُبْثِ وَاْلخَبَا ِئثْ - ดุอาร์เข้าห้องน้ำ - - - بِسْمِكَ الّلهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَى - - ดุอาร์ก่อนนอน - - - - اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْه ِ النُّشُوْرُ - - ดุอาร์ตื่นนอน - - - - اََللّهُمَّ بَاِركْ لَنَا فِيمَا َرَزْقتَََنَا َوِقَِنَا عَدابَ النََّاِر - - ดุอาร์รับประทานอาหาร - - - - الحَمْدُ لله اَّلدِيْ أطَْعَمَنَا وَسقَا نَا َوجَعَلَنَا مُسْلِمين - - ดุอาร์หลังจากรับประทานอาหาร

ปฏิทินเดือนนี้